Úvodné ustanovenie

 1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

 2. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Matúš Rákoš, Hviezdoslavova 3, Šarišské Michaľany, 082 22, IČO:47376082, zapísaná v Obchodnom registri v Prešove pod číslom 750-41950 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „kupujúci“).
 4. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.marashop.sk
 5. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení a zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení.

Uzavretie kúpnej zmluvy 

 • Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Všetky kupujúcim odoslané objednávky musia byť schválené a potvrdené od predávajúceho. Podľa vlastného uváženia predávajúci môže objednávku kupujúceho neprijať. Toto sú príklady situácií, kedy môže predávajúci objednávku neprijať:
 • ak produkty uvedené na webovej stránke práve nie sú k dispozícii;
 • ak sa nedarí získať autorizáciu platby kupujúceho;
 • ak tovar uvedený na webovej stránke obsahuje zjavné chyby, napr. chybne uvedenú cenu alebo inak nesprávny popis tovaru;
 • ak má predávajúci dôvodnú obavu a podozrenie na zneužitie platobných kariet apod.

1. O neprijatí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom alebo inak písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na určený účet kupujúceho, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodnú 

2. V prípade, že niektorý z tovarov objednaných kupujúcim v rámci jednej objednávky nie je na sklade, bude predávajúci kupujúceho o tomto stave bezodkladne informovať. V prípade, že s tým kupujúci bude súhlasiť, môže byť objednávka kupujúceho vybavená aj čiastočne, pričom zvyšná časť objednaného tovaru bude kupujúcemu dodaná v dodatočnej lehote dohodnutej medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade čiastočného vybavenia objednávky bude kupujúcemu kúpna cena za tovar fakturovaná po častiach, a to vždy vo vzťahu k dodávanému tovaru. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade udelenia súhlasu kupujúceho s vybavením objednávky na časti nevzniknú kupujúcemu z oneskoreného dodania vo vzťahu k zvyšnej časti tovaru žiadne nároky. Kupujúci sa môže rovnako rozhodnúť sčasti stornovať objednávku, a to vo vzťahu k tovaru s dlhšou dodacou lehotou podľa tohto bodu VOP.

3. V prípade dlhodobej nedostupnosti tovaru sa môžu predávajúci a kupujúci dohodnúť na čiastočnom vybavení objednávky, pričom vo zvyšnej časti (pri nedostupnom tovare) sa bude objednávka považovať za stornovanú. 

Dodanie tovaru  

 1. Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci.
 2. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, náklady na poštovné a balné vzniknuté v súvislosti s dodaním objednaného tovaru hradí kupujúci
 3. Tovar predávajúci doručí na adresu dodania určenú kupujúcim pričom platí, že:
 • kupujúci je oprávnený vo vzťahu k jednej objednávke určiť iba jednu adresu dodania;
 • predávajúci doručuje tovar iba v pracovných dňoch.
 1. V prípade, že kupujúci zadá predávajúcemu nesprávnu, neúplnú alebo nejasnú adresu dodania, znáša všetky náklady, ktoré predávajúcemu v tejto súvislosti vzniknú.
 2. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, vo výnimočných prípadoch (napr. ak tovar nie je skladom) sa môže termín dodania predĺžiť, pričom predávajúci je oprávnený dodať objednaný tovar aj čiastočne.
 3. V prípade, ak predávajúci zistí, že tovar objednaný kupujúcim nie je na sklade a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu dodacích lehôt, bude predávajúci o tejto situácii informovať kupujúceho.
 4. Dodacie lehoty sú iba orientačné a nemožno ich považovať za záväzné. Prekročením dodacej lehoty nevzniká kupujúcemu nárok na akúkoľvek kompenzáciu resp. akékoľvek iné nároky.
 5. V prípade omeškania kupujúceho s plneným akéhokoľvek finančného alebo iného záväzku voči predávajúcemu je predávajúci oprávnený pozastaviť dodanie tovaru kupujúcemu.
 6. Počas pozastavenia dodávky tovaru sa primerane predĺžia aj všetky dodacie termíny predávajúceho.
 7. Súčasťou dodania tovaru nie je montáž dodaného tovaru u kupujúceho.
 8. Pri dodaní tovaru sa kupujúci zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.
 9. Kupujúci bude informovaný o vyexpedovaní tovaru predávajúcim najneskôr deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť z dôvodu opakovaného nezastihnutia kupujúceho, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky.
 10. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru kupujúcemu a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.
 11. Záručný list môžeme rozumieť originál daňový doklad (faktúra) , bude dodaná spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke nalepenej na obale výrobku.

 Právo na vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo na vrátenie dodaného tovaru do 7 pracovných dní od doručenia zásielky iba za nižšie stanovených podmienok:
 • V prípade, ak sa po dodaní tovaru kupujúcemu, kupujúci rozhodne vrátiť dodaný tovar, môže tak urobiť iba formou výmeny za tovar vyššej alebo tej istej ceny. V prípade uplatnenia výmeny tovaru zo strany kupujúceho bude vo vzťahu k vrátenému tovaru vystavený dobropis k faktúre a spolu s novým tovarom bude kupujúcemu doručená nová faktúra.
 • V prípade uplatnenia práva kupujúceho na výmenu tovaru, je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu tovar v pôvodnom neporušenom obale, pričom náklady na prepravu(vrátenie tovaru predávajúcemu) hradí kupujúci.

Platobné podmienky

 1. Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady súvisiace s prepravou tovaru (prepravné) je povinný kupujúci uhradiť podľa daňového dokladu (faktúry)
 2. Kupujúcemu na základe objednávky bude predávajúcim zaslaná predbežná faktúra v elektronickej podobe spolu s potvrdením objednávky resp. bezprostredne po potvrdení objednávky
 3. V prípade internetovej platby, prevodom kupujúci zrealizuje platbu po potvrdení objednávky od predávajúceho, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení, čím sa rozumie pripísanie celej sumy tovaru podľa predbežnej faktúry na účet predávajúceho.
 4. Ak nebude platba prevodom kupujúceho pripísaná na účet predávajúceho do 1 kalendárneho dňa od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo objednávku stornovať a tým sa objednávka považuje za zrušenú.  
 5. Kupujúci pri objednaní tovaru uhrádza celkovú čiastku za vybraný tovar predávajúcemu na dobierku, vypláca tovar pri prevzatí zásielky
 6. Záručný list rozumieme originálny daňový doklad (faktúra) ktorá bude zaslaná spolu s tovarom na adresu uvedenú kupujúceho.

Informácie o tovare a cene

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny tovaru na internetovej stránke, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Všetky ceny tovaru uvedené na internetovej stránke sú uvádzané s DPH.
 3. K cene tovaru uvedenej na internetovej stránke bude zahrnutý  poplatky za doručenie tovaru kupujúcemu, poplatok za doručenie si určuje predávajúci.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred potvrdením objednávky, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne, a to za podmienok uvedených nižšie.
 5. Ak je cena tovaru uvedená na internetovej stránke vyššia ako skutočná cena tovaru, v objednávke, bude kupujúcemu fakturovaná táto nižšia cena tovaru, a to bez toho, aby o tom musel predávajúci kupujúceho osobitne informovať.
 6. V prípade, že cena tovaru uvedená na internetovej stránke je nižšia ako skutočná cena tovaru, musí predávajúci kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s upravenou (vyššou) cenou súhlasiť. V opačnom prípade sa bude objednávka považovať za zrušenú kupujúcim

Záverečné ustanovenia 

 1. V prípade nespokojnosti s nákupom na internetovom obchode predávajúceho sa kupujúcemu odporúča okamžite kontaktovať predávajúceho. Každý podnet bude vyriešený v čo najkratšom možnom čase.
 2. Prípadné sťažnosti a podnety môže kupujúci uplatniť na adrese sídla predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese reklamácie@marashop.sk
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.3.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom však pre každú objednávku platia VOP platné v čase jej potvrdenia.

Všetky vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP sa spravujú právom Slovenskej republiky a pre rozhodovanie sporov súvisiacich s kúpnou zmluvou vrátane sporov ohľadom jej platnosti sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.