Reklamačný poriadok
Záruka

  • Kupujúci môže vo vzťahu k tovaru uplatniť reklamáciu písomne na adrese predávajúceho Matúš Rákoš, Hviezdoslavova 3, Šarišské Michaľany, 082 22, alebo elektronickou poštou na adrese reklamácie@marashop.sk vypísaným reklamačným formulárom, ktorý sa nachádza v sekcii Reklamačné podmienky. V priebehu záručnej dobe 24 mesiacov.

Reklamácia tovaru

  1. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňový doklad (faktúry), fotodokumentáciu poškodeného tovaru (so zameraním na konkrétnu vadu) ak reklamáciu vybavuje elektronickou poštou), pričom predávajúci nie je povinný reklamovaný tovar prebrať, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.
  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré kupujúci zistí na predávanom tovare pri prevzatí a užívaní tovaru kupujúcim počas záručnej doby (24mesiacov).
  3. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodborným, nesprávnym resp. nevhodným používaním iným ako obvyklým spôsobom, aj použitia v nevhodných poveternostných podmienkach. Záruka sa rovnako nevzťahuje na opotrebenie alebo poškodenie tovaru spôsobené poruchou v elektrickej sieti.
  4. Predávajúci ma nárok na vybavenie reklamácie do body 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude kupujúcemu oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový tovar alebo vrátenie 100% čiastky tovaru dňom prevzatia tovaru od predávajúceho.
  5. Ak ide o vadu (chybu), ktorú nemožno odstrániť alebo o odstrániteľnú vadu(chybu) a kupujúcemu sa opätovne vyskytne tá istí vada (chyba) aj po opakovanej 3 oprave a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne používať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie 100% čiastky tovaru dňom prevzatia tovaru od predávajúceho.
  6. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.
  7. Náklady na prepravu tovaru, znáša kupujúci ak posiela tovar predávajúcemu v prípade reklamácie a počas záruky ako aj mimo nej.

Reklamačný formulár na stiahnutie: TU